Seminarium Katedry Informatyki Gospodarczej SGH

13 czerwca 2013 r., kampus SGH, Warszawa

O seminarium    

   W chwili obecnej polski sektor publiczny znalazł się w szczególnym momencie. Z jednej strony rewolucja technologiczna powoduje coraz większe oczekiwania ze strony obywateli co do możliwości wykorzystywania Internetu oraz i innych kanałów komunikacji elektronicznej, w tym mobilnych, do kontaktów z jednostkami publicznymi.  Z drugiej strony trwające od kilku lat spowolnienie gospodarcze przekłada się na konieczność realizacji przez organizacje publiczne (w szczególności urzędy) coraz to nowych zadań publicznych bez zwiększenia ich zasobów, przede wszystkim obsady kadrowej. Bez ich efektywnego wsparcia rozwiązaniami informatycznymi będzie to niemożliwe do osiągnięcia, lub przełoży się na znaczne obniżenie jakości świadczonych usług. Wreszcie korzystną okolicznością jest to, iż środki z Unii Europejskiej dają niepowtarzalną szansę budowy podwalin do realizacji Cyfrowego Państwa. Przysłowiowym „wąskim gardłem” w realizacji tych prac zaczyna być nie brak pieniędzy (jak to bywało we wcześniejszych latach), lecz w wielu wypadkach niewspółmiernie niskie w stosunku do potrzeb umiejscowienie działu informatyki w jednostkach sektora publicznegoW praktyce dział ten jest bowiem postrzegany nie jako centrum kreowania innowacyjnych rozwiązań zwiększających wartość publiczną, ale miejsce generowania kosztów.  W Zakładzie Systemów Informacyjnych SGH pojawiła się więc inicjatywa mająca na celu wypracowanie praktycznych instrumentów (na poziomie zarządzania strategicznego IT, zarządzania projektami IT oraz zarządzania usługami IT) zwiększających efektywność funkcjonowania działów IT w organizacjach publicznych. Pierwszym akcentem tego przedsięwzięcia jest seminarium pt.: "Jak zmienić rolę działów informatyki w jednostkach sektora publicznego?". Udział w seminarium dla przedstawicieli sektora publicznego (do trzech osób z jednej jednostki) jest nieodpłatny.  Serdecznie zapraszamy!.

 

PATRONI HONOROWI:

   
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
   
 
 
   

 

PATRONI MEDIALNI:

   
 
 
 
 
     
                   

 

Organizator   

Źródło: Gazeta Wyborcza Organizatorem Seminarium "Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym?" jest Zakład Systemów Informacyjnych, kierowany przez prof. SGH dra hab. Andrzeja Sobczaka. Zakład prowadzi prace badawcze i dydaktyczne z zakresu zarządzania strategicznego IT, architektury korporacyjnej oraz projektowania systemów informatycznych.    

 

Zakład działa w ramach Katedry Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, której kierownikiem jest prof. SGH dr hab. Andrzej Kobyliński. Katedra była pionierem w kształtowaniu kierunku informatyki gospodarczej (Business Informatics) w Polsce. Obecnie, w ramach Katedry, prowadzone są prace badawcze z zakresu modelowania systemów informatycznych, systemów ekspertowych oraz badania potrzeb społeczeństwa informacyjnego.

 

Program

9.00 - 10.00 Rejestracja. Powitalny poczęstunek.
10.00 - 10.15 Oficjalne otwarcie seminarium
Przedstawiciele władz SGH
10.15 - 10.35 Koncepcja Informatyzacji Zintegrowanej w sektorze publicznym
Andrzej Ręgowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
10.35 - 10.55 Architektura korporacyjna w transformacji polskiej administracji podatkowej
Roman Janczarek, Naczelnik Wydziału e-Podatki, Ministerstwo Finansów
10.55 - 11.15 Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym jednostek sektora finansów publicznych
Przemysław Ligenza, p.o. Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego
11.15 - 11.35 Plany reorganizacji IT w sądownictwie
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
11.35 - 11.55 Zarządzanie portfelem IT nakierowane na dostarczanie wartości publicznej
prof. SGH dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Szkoła Główna Handlowa
11.55 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 - 12.35 Zarządzanie projektowe sposobem na innowacyjność w sektorze finansów publicznych
Małgorzata Szelachowska, Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
12.35 - 12.55 Zarządzania IT w administracji publicznej z perspektywy zmian wprowadzanych w ZUS
Dariusz Śpiewak, Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. Informatyki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
12.55 - 13.15 Zarządzanie projektami w administracji publicznej – obszar pełen wyzwań
Igor Bednarski, kierownik projektu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Centrum Projektów Informatycznych
13.15 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 - 14.20 IT źródłem wartości dla organizacji – na przykładzie UM w Gdańsku
Barbara Szymańska, Dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miasta Gdańska
14.20 - 14.40 My lokalni (CIO)...
Andrzej Feterowski, Prezes Szczecinskiego Parku Naukowo-Technologicznego
14.40 - 15.00 Wdrażanie mechanizmów zarządzania ładem danych w organizacjach publicznych
Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego
15.00 - 15.20 Standaryzacja, unifikacja, kultura organizacyjna w  miejskim IT - od czego zacząć
Przemysław Janczak, Dyrektor Departamentu Informatyki w Urzędzie Miejskim Łodzi
15.20 - 15.40 Przerwa kawowa
15.40 - 16.00 Organizacja działów IT a realizacja celów ustawowych podmiotów publicznych
Marek Ujejski, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia
16.00 - 16.20 Urzędnik klientem działu IT - ITIL w praktyce 
Dariusz Jędryczek, Dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia
16.20 - 16.40 COBIT 5.0 - instrument zapewnienia ładu organizacji IT
Tomasz Urbański, Wiceprezes ds. Operacyjnych, PKP Informatyka
16.40 - 17.00 Stanowienie aktów prawnych a budowa systemów IT - powiązania i sprzeczności
Tomasz Kulisiewicz, Zastępca Dyrektora, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
17.00 Podsumowanie merytoryczne seminarium
prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Szkoła Główna Handlowa

 

Prelegenci

Igor Bednarski Pan Igor Bednarski jest kierownikiem projektu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W latach 2006-2008 był naczelnikiem Wydziału Systemów Informatycznych Administracji Publicznej Departamentu Informatyzacji w MSWiA. Od lutego 2008 roku pracuje w Centrum Projektów Informatycznych nadzorowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół systemów teleinformatycznych wspomagających świadczenie usług publicznych z zachowaniem interoperacyjności stosowanych rozwiązań.
Janusz Dygaszewicz Pan Janusz Dygaszewicz jest Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego. Autor nowoczesnych rozwiązań technologicznych spisów powszechnych rundy 2010/2011. Dyrektor Centralnego Biura Spisowego, Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego, Członek Komisji ds. Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MAiC. Ekspert ONZ. Szef Task Force UNECE ds. wytycznych technologicznych dla spisów rundy 2020. Ekspert wielu Grup Roboczych Komisji Europejskiej (Eurostat) ds. informacji przestrzennej i spisów powszechnych. Członek Komitetu Koordynacyjnego Programu COPERNICUS. Wcześniej: Członek Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji Rozwoju Infrastruktury Informacyjnej Państwa przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności. Autor i kierownik projektu GEOPORTAL.GOV.PL Członek Rady Informatyzacji pierwszej kadencji przy Ministrze Nauki i Informatyzacji. Od 2007 r. prowadzi wykłady na Politechnice Warszawskiej z zakresu teleinformatyki i statystyki w systemach informacji przestrzennej. Laureat XIX edycji Konkursu INFO-STAR’10. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej - ze specjalnością informatyka i automatyka.
Andrzej Feterowski Pan Andrzej Feterowski od kwietnia 2013 roku jest prezesem Szczecinskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wcześniej był dyrektorem Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin. W latach 1984-1994 pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 1994 do 2005 Towarzystwa Ubezpieczeń Filar SA i Filar-Życie SA, od 2000 roku dyrektor Departamentu Informatyki obu firm. Od 2005 roku w Urzędzie Miasta Szczecin. Laureat nagrody Lider Informatyki 2010. Członek Komisji Informatyki PIU, Zachodniopomorskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego i International Controller Association – ICV. Autor, współautor opracowań i publikacji naukowych. Najważniejsze zrealizowane projekty: budowa infrastruktury technicznej i systemów informacyjnych w firmie ubezpieczeniowej, budowa miejskiej infrastruktury światłowodowej, wdrożenie systemu klasy ERP w jednostce samorządowej, budowa serwisów informacyjnych i usługowych miasta, system informatyki oświatowej. Prywatnie amator muzyki, dobrego filmu i książki. 
Jacek Gołaczyński Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński jest Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i pracownikiem Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również Koordynatorem Krajowym ds. Koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych i członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.
Przemysław Janczak Pan Przemysław Janczak jest Dyrektorem Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Łodzi. Z wykształcenia jest ekonomistą (Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania). Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej - "Informatyka Gospodarcza" oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej - "Zintegrowane platformy bazodanowe ...". Z informatyką związany od 1994 roku. Od 1996 zarządzający informatyką w organizacjach. Koncentrujący się na wdrażaniu technologii informatycznej tak, by umożliwić organizacji skupienie się na własnych celach. Zainteresowany zarządzaniem i reorganizacją procesów biznesowych, a także wpływem informatyki na funkcjonowanie organizacji. Odpowiedzialny za projekt Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu w Urzędzie Miasta Łodzi.
Roman Janczarek Pan Roman Janczarek jest Naczelnikiem Wydziału e-Podatków w Departamencie Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów. Jest on absolwentem fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada bogate doświadczenie w realizacji złożonych przedsięwzięć transformacyjnych w sektorze publicznym - realizowanych na styku IT i biznesu. Prowadził prace związane z projektowaniem i budową  systemów bankowych, podatkowych oraz integrujących systemy wpierające technologię budowy urządzeń telekomunikacyjnych. Kierował projektami związanymi z budową systemów rozliczeń podatkowych oraz wymiany informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych opodatkowanych podatkiem VAT. Od kilku lat jego prace związane są z praktycznym wykorzystaniem koncepcji architektury korporacyjnej w realizacji Programu e-Podatki.
Dariusz Jędryczek Pan Dariusz Jędryczek jest Dyrektorem Wydziału Informatyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Prowadził lub współprowadził wiele ciekawych projektów miejskich: modernizacja sieci transmisji danych dla urzędu, budowa dwóch nowoczesnych serwerowni, uruchomienie projektu MAN-Wrocław i pozyskanie statusu operatora telekomunikacyjnego JST, uruchomienie, zarządzanie i modelowanie projektu "Miejski Internet", współtworzenie projektu "Urban kard" oraz innych projektów z obszaru ERP, kilkuletni projekt zmian organizacyjnych w Wydziale Informatyki pozwalający na transformację z wydziału technicznego na wydział usługowy, świadczący usługi zgodnie z ITIL, uzyskanie dla Wydziału Informatyki akredytowanego certyfikatu ISO20000. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
Tomasz Kulisiewicz Pan Tomasz Kulisiewicz jest Zastępcą Dyrektora w Ośrodku Studiów nad Cyfrowym Państwem. Zajmuje się zagadnieniami e-administracji oraz analizami rynku komunikacji elektronicznej.  Kierował panelami tematycznymi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 (panel „Nowe Media“), Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki („Technologie informacyjne i telekomunikacyjne“), Akademickie Mazowsze 2030 (panel "Strategiczne kierunki kształcenia"). Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współzałożyciel inicjatywy Internet Obywatelski (2001), Stowarzyszenia „Komputer w Firmie“ (2003) i Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej  (2008) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2012). Członek zespołów badawczych Fundacji MOST przy Politechnice Warszawskiej oraz Stowarzyszenia Innowacyjna Polska Wschodnia.
 
Przemysław Ligenza Pan dr Przemysław Ligenza pełni obowiązki Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Wcześniej pracował jako dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki. Doktor nauk ekonomicznych, sekretarz Rady Nadzorczej PSE-Operator. Ma doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań systemowych w różnych obszarach bezpieczeństwa powszechnego, jak również analizach sektorowych branż strategicznych dla bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Jest również wykładowcą akademickim.
Andrzej Ręgowski Pan Andrzej Ręgowski został pod koniec kwietnia 2012 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Z administracją państwową związany jest od 1990 r. Posiada doświadczenie w informatyzacji administracji publicznej w kraju i za granicą. Przez szereg lat był doradcą prezesa Głównego Urzędu Ceł, a później – dyrektorem Departamentu Administracyjno-Inwestycyjnego GUC. W latach 1999-2002 był Pełnomocnikiem Prezesa GUC ds. Informatyzacji Administracji Celnej. Następnie w latach 2003-2010 pracował jako ekspert w projektach na rzecz administracji państwowych w krajach przygotowujących się do członkostwa: na Słowacji, w Rumunii, Macedonii, Turcji i na Litwie. Z końcem 2010 r. podjął pracę w Ministerstwie Finansów i został powołany na Pełnomocnika Szefa Służby Celnej ds. Programu e-Cło. Jest zwolennikiem i propagatorem strategicznego podejścia w zarządzaniu instytucjami publicznymi oraz budowy kompetencji zarządczych wewnątrz administracji państwowej.
Andrzej Sobczak Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak jest kierownikiem Zakładu Systemów Informacyjnych SGH. Jest również dyrekorem Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. Specjalizuje się on w zagadnieniach z zakresu architektury korporacyjnej oraz strategicznego zarządzania IT (ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora publicznego). Odbył staże na University of Waterloo (Kanada), University of Stratclyde (Szkocja), University of Manchester (Wielka Brytania), University of York (Wielka Brytania), Trinity College (Irlandia), Center of Health Informatics (Irlandia). Jest certyfikowanym trenerem TOGAF i ArchiMate. Brał udział w projektach realizowanych m.in. dla Banku Gospodarstwa Krajowego, PSE Operator, Ministerstwa Finansów, ARiMR, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Redaktor serwisów www.ArchitekturaKorporacyjna.pl oraz www.InteligentneMiasta.pl.
Małgorzata Szelachowska Pani Małgorzata Szelachowska od września 2010 r. jest Dyrektorem Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2004–2010 pracowała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako radca ministra w Departamencie Informacji i Promocji, a następnie jako dyrektor Biura Ministra. W latach 2003–2004 była stypendysktą Europäische Journalisten – Fellowships na Freie Universität w Berlinie. W latach 1998-2003 pracowała w Telewizji Polskuiej S.A. w redakcji „Wiadomości“ na stanowisku redaktora. Pani Szelachowska jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. 
Barbara Szymańska Pani Barbara Szymańska jest Dyrektorem Biura Informatyki Urzędu Miasta Gdańska. Odpowiada ona za obszar projektowania i dostarczania usług IT dla Urzędu Miasta Gdańska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu IT. Wcześniej odpowiadała za opracowanie i realizację strategii IT w firmie oraz organizację i koordynację projektów na rzecz usprawniania i integracji procesów wspieranych rozwiązaniami informatycznymi. Równolegle - przez 2 lata pełnomocnik zarządu ds. restrukturyzacji - organizacja projektu restrukturyzacyjnego w oparciu o BSC. Doświadczenie zarządcze pogłębione poprzez udział w radach nadzorczych. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Izby Rzeczoznawców - udział w opracowaniu strategii PTI.
Dariusz Śpiewak Pan Dariusz Śpiewak jest Wiceprezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. Informatyki, Członkiem Zarządu nadzorującym Pion Operacji, Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji. Członek komitetu audytu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dysponuje certyfikatami z metodyki zarządzania projektami PRINCE2, budowy architektury korporacyjnej TOGAF 8 oraz zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z metodyką ITIL. Od początku w sektorze bankowym. Posiada bogate doświadczenie w realizacji dużych projektów informatycznych. W latach 2001-2002 specjalista ds. produktów bankowości internetowej w Fortis Bank Polska (obecnie BNP Paribas) oraz menedżera projektów bankowości internetowej w Citibank Handlowy w Warszawie. Następnie przez blisko pięć lat dyrektor departamentu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzialny za koordynację prac wdrożeniowych systemu informatycznego dopłat dla rolnictwa IACS. Następnie senior manager w firmie doradczej KPMG Advisory Poland, gdzie odpowiadał za zarządzanie projektami informatycznymi w imieniu klientów. Był prezesem zarządu spółki Post-Tel z grupy Poczty Polskiej. Absolwent wydziałów: Finansów i Bankowości oraz Informatyki i Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania zasobami IT w Instytucie Informatyki i Automatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Ukończył kursy zarządania IT na Said Business School University of Oxford.
Marek Ujejski Pan Marek Ujejski pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyki Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie jest odpowiedzialny za planowanie inwestycji w obszarze IT, zarzadzanie projektami i infrastrukturę techniczną. Ukończył studia w zakresie fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz elektronicznych urządzeń cyfrowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jest jednym z głównych autorów dokumentu „Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych w latach 2007-2010” której elementy przedłużono na kolejne lata. Jest również współautorem koncepcji i opracowania Rejestru Usług Medycznych II (RUM II), zakładającego użycie kart kryptoprocesorowych do uzyskania atrybutu niezaprzeczalności informacji sprawozdawczej. Bierze udział w pracach zespołów międzyresortowych zajmujących się tematyka usług identyfikacji i uwierzytelnienia, a także działa w grupach roboczych Komisji Europejskiej zajmujących się ta tematyką - eHealth Governance Initiative eID Workshop. Obecnie kieruje pracami Zespołu Ministra Zdrowia ds. wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego łączącego zasoby Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Opieki Zdrowotnej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Podczas swojej długoletniej kariery zyskał duże doświadczenie zarządzając przez 12 lat obszarami IT w sektorze bankowym, gdzie nadzorował także jedne z największych i pionierskich wdrożeń systemów informatycznych. Nadzorował pierwsze w Polsce wdrożenie karty VISA Electron w Polsce w ING Bank Śląski i unikalny projekt outsourcingu w Centrum Kart i Czeków Pekao S.A. Pełnił tez funkcję członka Rady Nadzorczej w firmach działających w sektorze bankowym. Od wielu lat wykłada na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej przedmiot „Ekonometryczne metody oceny wyników projektów informatycznych”
Tomasz Urbański Pan Tomasz Urbański jest Wiceprezesem ds. Operacyjnych w PKP Informatyka. W firmie jest odpowiedzialny między innymi za kwestie rozwoju, utrzymania i eksploatacji infrastruktury oraz aplikacji spółki, wsparcie techniczne użytkowników infrastruktury i aplikacji spółki, a także działania badawczo-rozwojowe. Dotychczasowa kariera zawodowa związana z Grupą TP/Orange, gdzie pełnił między innymi funkcje Dyrektora Departamentu Transformacji IT (Grupa TP), Dyrektora Operacji IT (Orange) oraz Dyrektora Departamentu Usług IT (TP). Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, a także studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

 

Uczestnictwo

Zapraszamy przedstawicieli ministerstw, jednostek administracji rządowej i samorządowej (w szczególności osoby kierujące działami IT i nadzorujące IT) do nieodpłatnego uczestnictwa w Seminarium. Zakładamy, że z każdej jednostki publicznej nieodpłatnie może uczestniczyć do trzech osób (w uzasadnionych przypadkach - liczba ta może ulec zwiększeniu). Jedynym warunkiem formalnym - jest wcześniejsza rejestracja na Seminarium - za pomocą formularza dostępnego na tej stronie. Każdy z uczestników Seminarium otrzyma komplet materiałów oraz poczęstunek podczas przerw kawowych i obiadowej.

Dla przedstawicieli pozostałych jednostek publicznych (w tym w szczególności uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, PAN) zarezerwowano nieodpłatną pulę miejsc. Zainteresowane osoby zapraszamy do wcześniejszego kontaktu na początku czerwca br.

Na chwilę obecną nie przewiduje się udziału w Seminarium przedstawcieli firm IT/doradcznych.

Lokalizacja

Seminarium "Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym?" odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 r. (środa) w Auli I Budynku C Szkoły Głównej Handlowej mieszczącym się róg ul. Madalińskiego i Al. Niepodległości w Warszawie (dokładny adres to: Al. Niepodległości 128).  

 

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym (07.06) o godzinie 15.30 rejestracja uczestników na Seminarium „Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym” została zakończona.

 

Kontakt

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Seminarium "Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym?" zapraszamy do kontaktu z jego organizatorem – prof. SGH, dr hab. Andrzejem Sobczakiem. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego: